Nieuw maar tijdelijk: Corona Tax Shelter

In het verleden ondernam de wetgever al meerdere pogingen om via fiscale voordelen de Belgische spaarder te verleiden om te beleggen in aandelen. De twee meest recente initiatieven zijn “tax shelters”. De ene voor startende ondernemingen, de andere voor groeibedrijven. Met de Coronawet III komt er daar een derde bij.

Tax shelters

Natuurlijke personen die beleggen in aandelen van startende ondernemingen of van groeibedrijven kunnen een belastingvermindering krijgen voor de investering die ze doen.
De modaliteiten en voorwaarden van de 2 bestaande tax shelters zijn niet identiek. Bijvoorbeeld de belastingvermindering voor groeibedrijven bedraagt standaard 25%. Voor starters bedraagt die 30% en kan ze onder bepaalde voorwaarden zelfs oplopen tot 45%.

Corona Tax shelter

De nieuwe tax shelter is gebaseerd op hetzelfde principe: natuurlijke personen aanmoedigen om te investeren in vers kapitaal in vennootschappen door hen een belastingvermindering te geven op het geïnvesteerde bedrag.

Voorwaarden omtrent de inbreng

De investeerder moet een inbreng in geld doen. Een quasi-inbreng of een inbreng in natura zijn uitgesloten. Met de inbreng wordt ingeschreven op nieuwe aandelen die uitgegeven zijn tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. De inbreng moet effectief gestort zijn voor het einde van het jaar.

Voorwaarden omtrent de vennootschap

De vennootschap die de nieuwe aandelen uitgeeft, moet in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 een omzetverlies geleden hebben van minstens 30% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Ook starters komen in aanmerking: in dat geval wordt er vergeleken met de vooropgestelde omzet zoals beschreven in het financieel plan.

Enkel “kleine” vennootschappen komen in aanmerking. Bovendien zijn een hele reeks vennootschappen uitgesloten ongeacht of ze klein of groot zijn. Het gaat met name om beleggings-, financierings- of thesaurievennootschappen, vastgoedvennootschappen, managementvennootschappen en beursgenoteerde vennootschappen. Ook ondernemingen in moeilijkheden zijn uitgesloten.

De inbreng moet de financiële toestand van de onderneming versterken. Daarom mag de ontvangende vennootschap geen dividenden uitkeren, geen kapitaalvermindering verrichten, geen inkoop van eigen aandelen verrichten en evenmin leningen verstrekken.
De vennootschap mag geen deelneming aanhouden in een vennootschap in een belastingparadijs of betalingen doen aan dergelijke vennootschappen (behalve als het gaat om werkelijke en oprechte verrichtingen).

Maximum in hoofde van de vennootschap

Het maximumbedrag dat de vennootschap op deze manier mag ontvangen is 250.000 euro. De corona tax shelter kan wel gecombineerd worden met de andere tax shelters.

De investeerders

De investeerder heeft recht op een belastingvermindering van 20%. De inbreng mag niet meer bedragen dan 100.000 euro. Bovendien mag de participatie van de investeerder in de vennootschap niet groter worden dan 30%. Er is geen belastingvermindering in de mate dat de participatie door de inbreng die grens overschrijdt.
Noteer, en dat is een groot verschil met de andere tax shelters, dat bedrijfsleiders NIET uitgesloten zijn van de belastingvermindering.

De investeerder moet zijn investering 60 maanden aanhouden. Worden ze eerder overgedragen, dan wordt de belastingvermindering teruggenomen in de mate dat er nog volle maanden te lopen zijn. Een liquidatie wordt ook beschouwd als een overdracht. Maar een liquidatie na faillissement is geen overdracht. In geval van een faillissement verliest de investeerder zijn belastingvermindering dus niet. En ook in geval van overlijden van de aandeelhouder zijn de erfgenamen niet gebonden door de houdplicht.

Crowdfunding of investeren via een investeringsmaatschappij is niet mogelijk. De investeerder moet de vennootschap dus wel “kennen”. Maar dankzij de belastingvermindering realiseert de investeerder een gegarandeerde opbrengst. Veel tijd om te beslissen heeft u niet: de inbreng moet nog voor het einde van het jaar rond zijn.

Nieuws

Als een zelfstandige een gemeenschappelijk gebouw gebruikt voor beroepsdoeleinden, dan moeten de kosten en afschrijvingen niet alleen beperkt worden tot het beroepsgedeelte, maar vervolgens ook tot zijn of haar aandeel in de eigendom. Voor gebouwen in de huwelijksgemeenschap bestaat er een bijzondere administratieve tolerantie.

Heeft u te veel btw doorgestort aan de Staat, dan heeft u de keuze: ofwel draagt u het krediet over naar de volgende maand of het volgende kwartaal, ofwel vraagt u de teveel betaalde btw terug. Maar voor een teruggave geldt een verjaringstermijn van drie jaar. De vraag is nu: wanneer die termijn begint te lopen?

Wat gebeurt er als een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt vóór de volstorting ervan? Ook onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) blijft die vraag relevant.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief