Nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland

Op 21 juni 2023 ondertekenden België en Nederland een nieuw dubbelbelastingverdrag. Met dit nieuwe verdrag willen de beleidsmakers in beide landen de volgende struikelblokken wegwerken.

Er wordt vermeden dat een inkomen (ongeacht welke oorsprong) in geen enkel land belast kan worden. Dit voorkomt dubbele niet-belasting. Wanneer een inkomensbestanddeel in één land bijvoorbeeld vrijgesteld is van belastingen, betekent dit niet dat dit automatisch in het andere land ook op die manier van toepassing is.

Het verdrag is in overeenstemming gebracht met de minimumnormen van het BEPS-Actieplan van de OESO. Base Erosion and Profit Shifting, kortweg BEPS, houdt in dat internationaal opererende ondernemingen een specifieke belastingplanning hanteren die leidt tot belastingontwijking. In het nieuwe verdrag wordt benadrukt dat de overeenkomst dubbele belasting wil vermijden, zonder dat er mogelijkheden ontstaan tot dubbele niet-heffing of verlaagde heffing.

Hoogleraren zullen belast worden in het land waar ze werken. In het huidige dubbelbelastingverdrag werden deze personen gedurende twee jaar belast in hun woonstaat.

Er geldt geen specifieke bepaling meer voor artiesten en sporters bij een kortdurend optreden over de grens. Dit betekent dat ze zullen vallen onder de toewijzingsregels voor werknemersbezoldiging of ondernemingswinst. Met andere woorden: artiesten en sporters zullen belast worden op de verdiende inkomsten in het woonland.

Het nieuwe dubbelbelastingverdrag moet nog goedgekeurd en ondertekend worden door de verschillende parlementen. Verwacht wordt dat het verdrag in 2025 in werking treedt.Nieuws

Eind september 2023 bereikte minister van FinanciŽn Vincent Van Peteghem in de ministerraad een akkoord over de verplichte invoering van digitale facturatie (e-invoicing) tussen ondernemingen vanaf 1 januari 2026. Er wordt een ruime overgangstermijn voorzien, zodat elke belastingplichtige de kans krijgt om zich aan te passen aan deze nieuwe werkwijze.

Via de investeringsaftrek kan een onderneming een gedeelte van haar winst vrijstellen voor bepaalde nieuwe investeringen die zij tijdens het belastbare tijdperk heeft gedaan. Met welke (gewijzigde) percentages voor de investeringsaftrek moet u rekening houden?

Mobiliteit en duurzaamheid gaan alsmaar vaker hand in hand. Ook op fiscaal vlak zien we dat beide thema's nauwer op elkaar afgestemd worden, onder meer via de wet inzake de 'fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit' die de federale regering twee jaar geleden publiceerde.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief