Leg uw jaarrekening tijdig neer

Leg uw jaarrekening tijdig neer

Ten laatste zeven maanden na de afsluiting van uw boekjaar en binnen de dertig dagen na goedkeuring door de algemene vergadering, moet u uw jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Als u deze termijnen niet respecteert, kost het u geld. De Balanscentrale int dan onmiddellijk een verhoogd tarief maar  u riskeert nog andere sancties.

Administratieve sanctie

Wie zijn jaarrekening te laat of niet indient, denkt best twee keer na. De Balanscentrale int dan een verhoogd tarief. Het verhoogd tarief bestaat uit de normale neerleggingskost plus een  bijdrage in de kosten die de overheid maakt voor het opsporen van ondernemingen in financiële moeilijkheden. Die bijkomende bijdrage bedraagt:

400 euro wanneer de jaarrekening wordt neergelegd tijdens de negende maand na de afsluiting van het boekjaar of 120 euro voor een kleine vennootschap die een verkort schema neerlegt;

600 euro wanneer de jaarrekening wordt neergelegd vanaf de tiende tot de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar of 180 euro voor een kleine vennootschap die een verkort schema neerlegt;

1.200 euro wanneer de jaarrekening wordt neergelegd vanaf de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar of 360 euro voor een kleine vennootschap die een verkort schema neerlegt.

Fiscaal weetje: de verhoogde neerleggingskost bij een laattijdige neerlegging is een aftrekbare beroepskost.

Terugbetaling tarieftoeslag bij overmacht

Als u overmacht kan bewijzen, kan u de terugbetaling van de tarieftoeslag vragen. U schrijft dan een gewone brief naar de FOD Economie, Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, Cel Jaarrekening, North Gate III, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.
Het bewijs kan u door alle rechtsmiddelen leveren.
In uw aanvraag om terugbetaling vermeldt u: de benaming van uw vennootschap, het adres en het ondernemingsnummer, de juiste datum van de afsluiting, de bevestiging van de neerlegging bij de Balanscentrale, het bankrekeningnummer en de naam van de titularis waarop de terugbetaling kan worden uitgevoerd, én de omstandigheden die de overmacht  motiveren. Opgelet, vergeet niet de mededeling van de neerlegging bij de Balanscentrale te vermelden want anders leidt dit automatisch tot de weigering van de aanvraag.

Burgerlijke sanctie

De administratieve geldboete is niet de enige sanctie. U riskeert ook een burgerlijke sanctie. De door derden geleden schade wordt, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit de niet-neerlegging van de jaarrekening binnen de wettelijke termijn. De bewijslast is bijgevolg omgekeerd: de onderneming moet bewijzen dat de niet- of laattijdige neerlegging van haar jaarrekening de door een derde ingeroepen schade niet heeft veroorzaakt.

Strafsanctie

De strafsanctie voor bestuurders en zaakvoerders die binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar de jaarrekening niet voorleggen aan de algemene vergadering, bestaat uit een geldboete van 50 euro tot 10.000 euro (te vermenigvuldigen met 5). Bovendien kan een gevangenisstraf (van 1 maand tot 1 jaar) worden uitgesproken wanneer er sprake is van bedrieglijk opzet.

Gerechtelijke ontbinding

Legt uw vennootschap drie jaar na elkaar geen jaarrekening neer, dan riskeert ze zelfs een gerechtelijke ontbinding. Iedere belanghebbende of het openbaar ministerie kan de rechtbank van koophandel in wier rechtsgebied de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft, vragen de ontbinding van de vennootschap uit te spreken. Regularisatie is wel mogelijk tot de rechtbank zich uitspreekt over de grond van de zaak.

Fiscale sanctie

Ten slotte is er een fiscale sanctie. Die bedraagt 25 euro tot 250 euro per maand vertraging, waarbij elke begonnen maand voor een volledige maand wordt aangerekend.

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief