Een tijdelijke vervanger nodig ?

Een tijdelijke vervanger nodig ?

Moet u tijdelijk uw beroepsactiviteit opschorten? In het nieuwe “register van vervangende ondernemers” vindt u wellicht een bekwame bedrijfsleider zodat uw zaak kan openblijven. De nieuwe dienstverlening bestaat sinds 1 juli jl.

Vervangingscontract voor zelfstandigen

Als u - handelaar, ambachtsman of vrije beroeper - zich tijdelijk wil laten vervangen (bv. n.a.l.v. ziekte of verblijf in het buitenland), moet u vóór het begin van de vervangingstermijn een schriftelijk vervangingscontract afsluiten met een vervangende ondernemer. In het contract neemt u de volgende bepalingen op:

het ondernemingsnummer van uw onderneming;

een verwijzing naar de wet houdende diverse bepalingen die aan de basis ligt van het vervangingscontract;

de voorziene duur van de vervanging; en

een lijst van de handelingen die de vervangende ondernemer mag stellen in uw naam en voor uw rekening. Die lijst is niet exhaustief. De vervangende ondernemer mag dus ook nog andere rechtshandelingen stellen.

De vervanging duurt maximum 30 dagen per kalenderjaar, maar kan eventueel worden verlengd met een periode van moederschapsverlof, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit.
Tijdens de vervanging mag u uw gewone activiteit niet verder uitoefenen en ook geen ander beroep uitoefenen.

Register van vervangende ondernemers

Kandidaat-vervangende ondernemers moeten zich inschrijven in het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO-databank). Pas daarna kunnen zij worden opgenomen in het register van de vervangende ondernemers. Dat register wordt bijgehouden door de FOD Economie. De FOD maakt het register online, via de telefoon en per brief toegankelijk voor alle ondernemers die op zoek zijn naar een vervanger.
Inschrijven in het register kan via een erkend ondernemingsloket.
Een vervangende ondernemer die een andere activiteit gaat uitoefenen, anders dan de activiteit waarvoor hij is ingeschreven, moet een wijziging van inschrijving vragen vóór hij zijn nieuwe activiteit mag aanvangen.
Wie niet langer 'vervangend ondernemer' wil zijn, moet zich laten uitschrijven.
Het inschrijvingsrecht, de persoonlijke bijdrage van de gebruiker van het register en de vergoeding voor de ondernemingsloketten zal nog bij koninklijk besluit worden vastgelegd.

Sociaal statuut vervangende ondernemer

Van vervangende ondernemers die zijn ingeschreven in het register, wordt op onweerlegbare wijze vermoed dat zij gedurende de uitvoering van het vervangingscontract, een zelfstandige activiteit uitoefenen. Zij vallen niet onder een arbeidsovereenkomst.

Info: het register van vervangende ondernemers zal u binnenkort kunnen raadplegen op website van de FOD Economie

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief