Afschaffing effecten aan toonder: de deadline nadert

Afschaffing effecten aan toonder: de deadline nadert

U weet dat aandelen aan toonder binnenkort verleden tijd zijn. Niet alleen beursgenoteerde vennootschappen maar alle kmo’s die effecten aan toonder hebben uitgegeven, moeten hun statuten aanpassen. De wetgever voorziet in een gefaseerde beëindiging van de effecten aan toonder. Die overgangsperiode loopt af op 31 december 2013. Wacht niet tot dan om u in orde te stellen!

Fase1: Verbod op nieuwe uitgifte van aandelen aan toonder

Omdat de anonimiteit die gepaard gaat met aandelen aan toonder in de huidige maatschappelijke context niet meer aanvaardbaar is, worden zij geleidelijk afgeschaft. Bent u één van de 150.000 naamloze vennootschappen en commanditaire vennootschappen op aandelen die bij de afschaffing van de effecten aan toonder betrokken is? Sinds 1 januari 2008 moeten uw nieuwe aandelen gedematerialiseerd of op naam zijn. Aandelen op een effectenrekening worden van rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen.

Fase 2: Omzetting aandelen aan toonder vóór 31 december 2013

Beursgenoteerde vennootschappen moesten ten laatste op 31 december 2007 hun statuten aanpassen.
Niet-beursgenoteerde vennootschappen die aandelen aan toonder hebben uitgegeven, hebben tijd tot eind 2013 om hun statuten aan te passen zodat hun aandeelhouders hun aandelen aan toonder kunnen laten omzetten in aandelen op naam en/of gedematerialiseerde effecten.

Fase 3: Automatisch omzetting aandelen aan toonder vanaf 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 worden de aandelen aan toonder die dan nog niet zijn omgezet, automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen en geplaatst op naam van de vennootschap-emittent. De rechten van de betrokken aandeelhouders worden op dat moment geschorst (d.w.z. zij hebben geen stemrecht meer op de algemene vergadering en geen recht meer op eventuele dividenduitkeringen). Rechthebbenden kunnen zich nog wel gedurende een jaar kenbaar maken.

Fase 4: Verkoop aandelen aan toonder vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 worden de aandelen waarvoor zich geen rechthebbenden hebben aangemeld, te koop aangeboden. Een maand na de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de pers kan de vennootschap de aandelen verkopen. De verkoopprijs stort ze aan de Deposito- en Consignatiekas. De aandelen die op 30 november 2015 niet zijn verkocht, worden neergelegd bij de Deposito- en Consignatiekas. De rechtmatige eigenaar van de aandelen kan nadien de verkoopprijs of de aandelen nog opeisen, maar betaalt dan wel een boete van 10% per begonnen jaar als hij pas opdaagt na 1 januari 2016.

Procedure

Een aandeel op naam is een aandeel waarvan de houder bekend is omdat hij geregistreerd is in een register (“aandeelhoudersregister”) dat verplicht wordt bijgehouden op de zetel van de vennootschap.
Gedematerialiseerde aandelen worden gedeponeerd op een effectenrekening op naam van hun eigenaar bij een bank of financiële instelling en ingeschreven in een elektronisch register.
U moet dus kiezen welke categorieën van aandelen u zal toestaan en uw statuten dienovereenkomstig aanpassen. Normaliter kunnen de statuten slechts worden gewijzigd door een buitengewone algemene vergadering en bij notariële akte.
De wetgever heeft echter een "vereenvoudigde" procedure voorzien. De raad van bestuur kan - vóór 31 december 2013 - via een notariële akte een statutenwijziging doorvoeren.
De soepelere procedure voor de raad van bestuur laat echter niet toe dat u de categorie van effecten aan toonder uit de statuten schrapt. Hiervoor is nog steeds een buitengewone algemene vergadering nodig.

Meer info

Dmat Task Force is een werkgroep die zich buigt over de toepassing van de nieuwe reglementering. Op de website van de Dmat Task Force (www.dmat.be) vindt u een rubriek met FAQ's over de afschaffing van de effecten aan toonder.

Nieuws

De berekening van het voordeel van alle aard voor de bedrijfswagen is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de ‘gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark’. Die gemiddelde uitstoot ging in 2018 en 2019 naar omhoog waardoor het voordeel kleiner werd. Door een nieuwe wet kan dat niet meer.

Als een werknemer een bedrijfswagen ter beschikking krijgt, dan wordt hij belast op een voordeel van alle aard. Betaalt die werknemer een bijdrage voor die bedrijfswagen, dan is die bijdrage aftrekbaar van het voordeel. Kosten die werknemer zelf ten laste neemt, lijken daarentegen niet aftrekbaar van het belastbaar voordeel.

Dividenden zijn in principe onderworpen aan een roerende voorheffing (RV) van 30%. Er zijn enkele lagere tarieven waaronder voor dividenden van zogenaamde VVPR-bis aandelen. De fiscus heeft recent laten weten dat interimdividenden en tussentijdse dividenden uit VVPR-bis aandelen ook in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief