Welke federale crisismaatregelen zijn nog van toepassing ?

Welke federale crisismaatregelen zijn nog van toepassing ?

De vijf federale crisismaatregelen werden meermaals verlengd. Maar alleen de crisispremie voor arbeiders en de crisiswerkloosheid voor bedienden die onlangs zijn verlengd tot en met 31 mei, worden nogmaals verlengd tot eind dit jaar. Vanaf volgend jaar worden beide maatregelen in een aangepaste vorm behouden voor onbepaalde duur.

De federale regering heeft in 2009 verschillende anti-crisismaatregelen ingevoerd om zoveel mogelijk ontslagen te vermijden in de sectoren die het hardst door de crisis werden getroffen. Twee van de vijf maatregelen worden opgevist door de IPA-wet (de wet tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord) van 12 april 2011 (Belgisch Staatsblad van 28 april 2011: de crisispremie voor arbeiders en de crisiswerkloosheid voor bedienden worden verlengd tot en met 31 december 2011. De andere federale crisismaatregelen - de tijdelijke doelgroepvermindering bij een collectieve arbeidsduurvermindering, het crisistijdskrediet en de tijdelijke vermindering van de socialezekerheidsbijdragen via herstructureringskaarten voor werknemers uit ondernemingen in faling - eindigden op 31 januari 2011.

Crisispremie voor arbeiders

Arbeiders uit de privésector die worden afgedankt zonder dringende reden met of zonder naleving van een opzeggingstermijn, hebben recht op een eenmalige forfaitaire “crisispremie” van 1.666 euro. Uw arbeider heeft geen recht op deze premie als u zijn arbeidsovereenkomst beëindigt: tijdens de proefperiode, bij pensionering en bij brugpensioen. De premie komt bovenop de normale opzegtermijnen of -vergoedingen. Bij deeltijdse arbeiders wordt de premie pro rata berekend in verhouding tot zijn contractuele arbeidsprestaties. U betaalt in principe een derde van de premie (555 euro) en de RVA twee derde (1.111 euro). In sommige gevallen is de premie volledig ten laste van de RVA. De vergoeding wordt fiscaal niet belast (geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd) en is vrijgesteld van sociale bijdragen.

Vanaf 1 januari 2012 wordt de crisispremie een ontslaguitkering. Ze wordt dan altijd volledig door de RVA betaald en beschouwd als een werkloosheidsuitkering. Het bedrag zal afhangen al naargelang de arbeidsovereenkomst start vóór of vanaf 1 januari 2012. Het principe blijft hetzelfde. De ontslaguitkering is niet verschuldigd wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door de werkgever om dringende reden, tijdens de proefperiode, met het oog op pensionering of brugpensionering, en voordat de werknemer een anciënniteit van zes maanden in de onderneming heeft verworven. Ook wanneer de werkgever recht heeft op een terugbetaling van een deel van de inschakelingsvergoeding door de RVA, is de uitkering niet verschuldigd.

Crisiswerkloosheid voor bedienden

De crisis- of economische werkloosheid voor bedienden richt zich tot ondernemingen in moeilijkheden uit de privésector. Dankzij deze tijdelijke maatregel kunnen bedienden hun arbeidsovereenkomst tijdelijk schorsen voor maximum 16 (volledige schorsing) of 26 weken (gedeeltelijke schorsing). De bediende behoudt zijn arbeidsvoorwaarden. De “crisiswerkloosheid voor bedienden” kan worden geïntroduceerd door een sectorale of een ondernemings-cao of een ondernemingsplan. De ondernemingsplannen en de sectorale cao's die al eerder zijn afgesloten, worden automatisch verlengd. Als de maatregel is voorzien in een cao die op het niveau van de onderneming is afgesloten, dan moet de onderneming een nieuwe cao afsluiten waarvan de geldigheidsduur vervalt op 31 december 2011.

Vanaf 1 januari 2012 wordt dit stelsel opgenomen in de Arbeidsovereenkomstenwet met als titel “Regeling van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst en regeling van gedeeltelijke arbeid” en wordt het een maatregel van onbepaalde duur. De criteria of de onderneming al dan niet in moeilijkheden verkeerd, versoepelen. Zo moet het gaan om een onderneming die te maken krijgt met een substantiële daling (minimum 10% i.p.v. 15%) van de omzet, productie of bestellingen. Dit betekent dat in één van de vier kwartalen vóór de aanvraag, de omzet, productie of bestellingen minstens 10% lager is dan in het vergelijkbare kwartaal van het jaar 2008. De voorwaarde van de dagen tijdelijke werkloosheid voor arbeiders betekent vanaf volgend jaar dat het moet gaan om minstens 10% i.p.v. 20% van het globaal aantal aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aangegeven dagen.
Bovenop zijn werkloosheidsuitkering krijgt de bediende het recht op een supplement van minimum 2 euro per dag werkloosheid. De werkgever betaalt dat bedrag, tenzij die taak bij een algemeen verbindend verklaarde cao wordt toevertrouwd aan een Fonds voor Bestaanszekerheid.
 

Nieuws

Zowel in Vlaanderen als in Brussel kiest de gewestregering voor de zogenaamde handelshuurlening om huurders van commerciële panden te ondersteunen. Ook de verhuurder wordt er beter van want hij heeft zekerheid over de betaling van minstens een deel van de huur.

Als een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer of bedrijfsleider, dan wordt die werknemer/bedrijfsleider op het voordeel belast. De berekening van het voordeel is onder meer afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig tegenover de “gemiddelde uitstoot van het Belgische wagenpark”. Die gemiddelde uitstoot ging in 2020 na twee jaar van stijging, terug naar beneden. Goed nieuws voor het klimaat maar minder goed nieuws voor uw portefeuille.

Wie WVV zegt, denkt meteen aan de nieuwe regels voor vennootschappen. Een kapitaalloze BV, nieuwe regels inzake stemrecht, een andere invulling voor de coöperatieve vennootschap, … Maar ook voor de bestuurders veranderde er heel wat.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief