Werknemers betalen geen belasting op ecocheques

Werknemers betalen geen belasting op ecocheques

De ecocheque is een betaalmiddel waarmee uw werknemers ecologische diensten en goederen zoals spaarlampen en fietsen kunnen aankopen. De cheques zijn vrij van belastingen en sociale bijdragen onder bepaalde voorwaarden. Het totale bedrag van de ecocheques mag dit jaar niet meer bedragen dan 250 euro. Hoewel er al voor 110 miljoen euro aan ecocheques zijn uitgedeeld, blijft het gebruik ervan (voorlopig ?) beperkt.

Extra-legaal voordeel

De ecocheque of groene cheque is een extraatje dat u aan uw werknemers kan toekennen. De ecocheque wordt niet beschouwd als loon en is dus vrij van belastingen en socialezekerheidsbijdragen onder bepaalde voorwaarden.

1. De ecocheque is toegekend op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de sector of van uw bedrijf. Alleen als er geen syndicale delegatie in uw onderneming aanwezig is of als de betrokken personeelscategorie niet door een cao wordt beoogd, mag u de toekenning van ecocheques ook regelen via een schriftelijke individuele overeenkomst.

2. De collectieve of individuele overeenkomst bepaalt: de hoogste nominale waarde van de ecocheque, met een maximum van 10 euro per cheque; en de frequentie van toekenning van de cheque gedurende een kalenderjaar.

3. De ecocheque wordt op naam van de werknemer (of bedrijfsleider) afgeleverd.

4. Op de ecocheque wordt duidelijk vermeld dat de geldigheidsduur van de cheques is beperkt tot 24 maanden, vanaf de datum van de terbeschikkingstelling aan de werknemer of bedrijfsleider; en dat ze uitsluitend mogen worden gebruikt voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter.

5. De ecocheques kunnen niet voor geld worden omgeruild.

6. Het totale bedrag van de ecocheques mag niet meer bedragen dan 125 euro per werknemer of bedrijfsleider in 2009 en 250 euro in 2010.

7. De ecocheque mag in geen geval de bezoldiging, premies, voordelen van alle aard of enige andere vergoeding vervangen.

Let op, al deze voorwaarden moeten tegelijkertijd zijn vervuld, anders wordt de cheque als loon beschouwd.
De maximumbedragen die gelden voor de ecocheques worden niet geïndexeerd.

Ecologische producten

Cao nr. 98, die is afgesloten binnen de Nationale Arbeidsraad, bevat de lijst van ecologische producten die met ecocheques kunnen worden aangekocht. Uw werknemers kunnen alleen producten of diensten van ecologische aard aankopen die expliciet zijn opgenomen in die lijst. Er zijn zes groene producten en diensten uitgewerkt:

energiebesparing (bv. aankoop van isolatie voor woningen, aankoop van spaarlampen);

waterbesparing (bv. aankoop van recuperatietank regenwater en van spaardouchekop);

bevordering duurzame mobiliteit (bv. plaatsing LPG-installatie in personenwagens,plaatsen roetfilter in personendieselwagens met bouwjaar tot en met 2005, cursussen ecodriving);

afvalbeheer (bv. aankoop compostvat, aankoop oplaadbare batterijen en oplaadtoestellen);

bevordering van ecodesign (producten en diensten met een Europees ecolabel);

bevordering en aandacht voor de natuur (bv. aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout of van bomen en buitenplanten).

Sport- en cultuurcheques

Vanaf aanslagjaar 2010 beschouwt de fiscus ook de tussenkomst van de onderneming in sport- en cultuurcheques als een vrijgesteld sociaal voordeel. Door die kwalificatie zijn ook deze cheques in hoofde van uw werknemer vrijgesteld van belasting, op voorwaarde dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Het gevolg van de kwalificatie van de sport- en cultuurcheques en ecocheques als “vrijgesteld sociaal voordeel” is wel dat u de kostprijs van de cheques (t.t.z. het verschil tussen de nominale waarde van de cheques en de bijdrage die uw werknemer betaalt) niet als beroepskost kan aftrekken.

Nouvelles

Il existe, depuis le 1er janvier 2022, en Région flamande, une obligation de « rénovation » en cas de transfert d'un bâtiment non résidentiel. Cela signifie que certaines installations doivent être remplacées dans les 5 ans après le transfert. Toujours dans les 5 ans après le transfert, les bâtiments doivent également satisfaire à certaines exigences énergétiques minimales.

Fin 2021, le législateur a sorti une loi qui vise à verdir notre mobilité, d'une part, en supprimant la déduction fiscale pour les véhicules alimentés par des carburants fossiles et, d’autre part, en encourageant les investissements dans des déplacements sans émission de C02. Les entreprises bénéficient ainsi d'une déduction majorée pour l’installation de bornes de recharge. Les particuliers quant à eux ont droit à une réduction d'impôt. Mais qu’en est-il du régime TVA applicable à ces bornes de recharge ?

Les entreprises et indépendants qui font appel à un entrepreneur pour des travaux de construction doivent s’assurer que cet entrepreneur n’a pas de dettes envers l’ONSS ou le fisc. Si tel est le cas, une obligation de retenue s’applique. Vous pouvez facilement vérifier si une telle retenue est nécessaire via le lien www.checkobligationderetenue.be.

Abonnez-vous à notre lettre d'info