Registratie Huurcontracten

Verplichte registratie van huurcontracten!

Sinds 1 januari 2007 is de verhuurder verplicht om een huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon te laten registreren.  In dit beknopt artikel beperken we ons tot de belangrijkste wijzigingen voor dergelijke contracten.

Welke huurcontracten?

Deze verplichting geldt voor alle woninghuurovereenkomsten die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats van de huurder alsmede voor alle huurovereenkomsten betreffende studentenkamers.

Termijn

De verhuurder beschikt over een termijn van twee maanden vanaf de ondertekening van het contract om de registratieverplichting te vervullen.
Voor bestaande huurcontracten werd een overgangsperiode voorzien van zes maanden. Huurcontracten daterend van voor 1 januari 2007 moeten dus uiterlijk 30 juni 2007 worden geregistreerd.  Volledigheidshalve noteren wij dat op grond van een evaluatie tijdens de maand april 2007 de regularisatietermijn bij Koninklijk Besluit kan worden verlengd met drie maanden.
Bij niet of laattijdige registratie kan een fiscale geldboete worden opgelegd van 25 euro.

Sancties

Belangrijker is evenwel de burgerlijke sanctie: de huurder kan de niet-geregistreerde huurovereenkomst op ieder ogenblik onmiddellijk, zonder opzeggingstermijn en zonder schadevergoeding beëindigen!
Laatstgenoemde sanctie is niet van toepassing op contracten van korte duur.

Sinds 1 januari 2007 is de registratie van deze huurcontracten gratis.
Vroeger bedroeg dit 25 euro registratierecht en 5 euro per fiscale zegel.

Marc Poncelet
Accountant-Belastingconsulent.

Nouvelles

Suite à la réforme du droit des sociétés, les SPRL, qui devaient disposer d’un petit capital social, ont été transformées en SRL sans capital social. Le régime VVPR-bis semblait soudain s’ouvrir à « l’ancien » capital... Ce qui n’était pas l’objectif du législateur.

Le montant de l’indemnité kilométrique pour les fonctionnaires fédéraux qui effectuent un déplacement pour les pouvoirs publics avec leur propre voiture est traditionnellement communiqué autour du 1er juillet. Cette communication est importante pour les chefs d’entreprise, les experts-comptables et les conseils fiscaux puisque le montant de cette indemnité est également pertinent sur le plan fiscal.

La déduction des frais de voiture est limitée en fonction des émissions de CO2 du véhicule. Logiquement, une plus-value réalisée lors de la vente du véhicule ne devrait dès lors être imposable que de manière limitée. Mais fiscalité ne rime pas toujours avec logique.

Abonnez-vous à notre lettre d'info