Registratie Huurcontracten

Verplichte registratie van huurcontracten!

Sinds 1 januari 2007 is de verhuurder verplicht om een huurcontract van een onroerend goed dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon te laten registreren.  In dit beknopt artikel beperken we ons tot de belangrijkste wijzigingen voor dergelijke contracten.

Welke huurcontracten?

Deze verplichting geldt voor alle woninghuurovereenkomsten die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats van de huurder alsmede voor alle huurovereenkomsten betreffende studentenkamers.

Termijn

De verhuurder beschikt over een termijn van twee maanden vanaf de ondertekening van het contract om de registratieverplichting te vervullen.
Voor bestaande huurcontracten werd een overgangsperiode voorzien van zes maanden. Huurcontracten daterend van voor 1 januari 2007 moeten dus uiterlijk 30 juni 2007 worden geregistreerd.  Volledigheidshalve noteren wij dat op grond van een evaluatie tijdens de maand april 2007 de regularisatietermijn bij Koninklijk Besluit kan worden verlengd met drie maanden.
Bij niet of laattijdige registratie kan een fiscale geldboete worden opgelegd van 25 euro.

Sancties

Belangrijker is evenwel de burgerlijke sanctie: de huurder kan de niet-geregistreerde huurovereenkomst op ieder ogenblik onmiddellijk, zonder opzeggingstermijn en zonder schadevergoeding beëindigen!
Laatstgenoemde sanctie is niet van toepassing op contracten van korte duur.

Sinds 1 januari 2007 is de registratie van deze huurcontracten gratis.
Vroeger bedroeg dit 25 euro registratierecht en 5 euro per fiscale zegel.

Marc Poncelet
Accountant-Belastingconsulent.

Nouvelles

Le 1er janvier 2024, la réduction d’impôt dans le cadre de l’épargne à long terme fédérale sera supprimée en Belgique. Aujourd’hui, cet avantage s’applique aux versements dans un contrat d’assurance-vie ou aux amortissements en capital relatifs à une résidence secondaire. Que devez-vous savoir à ce sujet ?

Depuis le 1er août 2021, la constitution d’une société (ou d’une autre personne morale) peut se faire de manière entièrement numérique et à distance. L’intervention d’un notaire reste requise, mais les parties peuvent simplement comparaître par vidéoconférence. L’acte authentique de constitution est alors signé à distance au moyen de la signature électronique des fondateurs et du notaire.

Le 21 juin 2023, la Belgique et les Pays-Bas ont signé une nouvelle convention préventive de la double imposition. Avec cette nouvelle convention, les décideurs politiques entendent supprimer dans les deux pays les pierres d’achoppement suivantes.

Abonnez-vous à notre lettre d'info