Wat kost uw ‘gratis’ ter beschikking gestelde woning u ?

Wat kost uw ‘gratis’ ter beschikking gestelde woning u?

Krijgt u als bedrijfsleider (of werknemer) van uw vennootschap een gratis woning ter beschikking? Zo ja, dan weet u dat dit als belastbaar voordeel van alle aard beschouwd wordt. Sinds 1 januari 2012 is de formule om de waarde van het voordeel te ramen gewijzigd. Wonen op kosten van uw vennootschap werd daardoor heel wat duurder. Ook de forfaits voor gratis verwarming en elektriciteit werden aangepast.

Waarde van gratis beschikking over woning: criteria

Om de waarde van het voordeel te ramen, zijn er verschillende elementen van belang: 

wordt de woning ter beschikking gesteld door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon (meestal een vennootschap); 

is het kadastraal inkomen (KI) van de woning hoger of lager dan 745 euro;

wordt de woning volledig privé gebruikt, of wordt een deel beroepsmatig gebruikt.

Woning ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon

Het voordeel wordt als volgt berekend:

100/60 van het geïndexeerde KI van het gebouw;

100/90 van het geïndexeerde KI van het terrein.

Woning ter beschikking gesteld door uw vennootschap 

Het voordeel wordt als volgt berekend:

Het niet-geïndexeerde KI is lager of gelijk aan 745 euro:  100/60 van het geïndexeerde KI x 1,25

Het niet-geïndexeerde KI is hoger dan 745 euro: 100/60 van het geïndexeerde KI x 3,8

Hier zit het grote verschil met vroeger. Tot 2011 werd het geïndexeerd KI met een coëfficiënt van 2 vermenigvuldigd. U merkt dat de stijging van deze coëfficiënt tot 3,8 tot gevolg zal hebben dat het voordeel bijna in waarde zal verdubbelen. 

Als u de woning deels voor beroepsdoeleinden gebruikt, dan mag u bij de berekening van het voordeel hier wel rekening mee houden.

Het KI van de woning staat in principe vast. De indexatiecoëfficiënt wordt elk jaar berekend en bekendgemaakt;  deze bedraagt voor dit inkomstenjaar 1,6349 (dat is het aanslagjaar 2013). Voor inkomstenjaar 2011 bedroeg de  indexatiecoëfficiënt 1,5790.

Als er een gemeubeld goed ter beschikking gesteld wordt, moet het berekende voordeel met 2/3 verhoogd worden. 

Voorbeeld

Een voorbeeld kan alles verduidelijken:  u bent bedrijfsleider en heeft al verschillende jaren een 'gratis' woning ter beschikking van uw vennootschap. Het kadastraal inkomen van de woning bedraagt, niet-geïndexeerd, 2.500 euro.

In 2011 kostte u dit :

Volledig privé gebruikt

Geïndexeerd KI x 100/60 x 2 = 2.500 x 1,5790 x 100/60 x 2 = 13.158,33

Deels beroepsmatig gebruikt

Stel dat u het pand ook 25% beroepsmatig gebruikt, dan mag u deze uitkomst vermenigvuldigen met 75% (u wordt enkel belast op het privégedeelte van het onroerend goed).
13.158,33 x 75% = 9.868,75

Wat zal het voordeel u in 2012 kosten:

Volledig privé gebruikt

Geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8 = 2.500 x 1,6349 x 100/60 x 3,8 = 25.885,92

Deels beroepsmatig gebruikt

Stel dat u het pand ook 25% beroepsmatig gebruikt, dan mag u deze uitkomst vermenigvuldigen met 75% (u wordt enkel belast op het privégedeelte van het onroerend goed).
25.885,92 x 75% = 19.414,44

Verwarming en elektriciteit

Ook het voordeel dat bestaat uit de gratis verwarming en elektriciteit wordt op een forfaitaire wijze geschat. De forfaitaire bedragen verschillen naar gelang het voordeel wordt toegekend aan leidinggevend personeel en bedrijfsleiders of aan andere verkrijgers.  Onder 'leidinggevend personeel' wordt verstaan: de met de dagelijkse bedrijfsvoering belaste personen die gemachtigd zijn om de werkgever te vertegenwoordigen en te binden, evenals hun onmiddellijke ondergeschikten als zij ook functies van dagelijks bestuur uitoefenen.

De hieronder vermelde bedragen zijn de geïndexeerde bedragen voor dit inkomstenjaar.

Verwarming

Leidinggevend personeel: 1.820 euro

Andere verkrijgers: 820 euro

Elektriciteit (die niet dient voor verwarming)

Leidinggevend personeel: 910 euro

Andere verkrijgers: 410 euro

Nouvelles

L'administration fiscale a fait part de son point de vue sur les conséquences fiscales du télétravail dans une circulaire publiée fin février. S'il est vrai que cette circulaire a vu le jour dans le contexte de la crise de la Covid-19, le nouveau point de vue du fisc s'applique, indépendamment de la pandémie, à toutes les situations de télétravail depuis le 1er mars 2021.

Après deux condamnations par l'Europe, la Belgique a finalement adapté son régime d'imposition des biens immobiliers étrangers. Vous avez jusqu'à fin 2021 pour déterminer la valeur du revenu de ces biens immobiliers étrangers via une déclaration spéciale. Ensuite, vous devrez - peut-être - payer des impôts sur ce revenu.

Une prime d'émission se définit au mieux comme la différence entre le capital représenté par de nouvelles actions et le prix à payer pour ces actions. Mais comment faire si la société n'a pas de capital social ?

Abonnez-vous à notre lettre d'info